Wykonywane prace:

 
1.Sporządzanie map do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej
2. Sporządzanie mapy zasadniczej w postaci analogowej i numeryczne
3. Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, badanie Ksiąg Wieczystych
4. Podziały nieruchomości w każdym trybie
5. Rozgraniczenia nieruchomości
6. Wznowienie znaków granicznych

7. Pomiary powierzchni zasiewów upraw

8. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i sieci

9. Pomiary realizacyjne – tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu

10. Doradztwo z zakres geodezji i gospodarki nieruch
omościami